Yhdistyksen säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat - JAMMAUS ry ja kotipaikka on Jyväskylä. Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikinopiskelijat - JAMMAUS ry:stä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä JAMMAUS. 

Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä myös koulutusalajärjestöksi. 

Yhdistyksen kieli on suomi. 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Koulutusalajärjestön tarkoituksena on 

 • toimia jäsentensä etujärjestönä, edistää ja valvoa ammattikorkeakoulussa opiskelevien musiikin opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja 
 • kehittää opetuksen ja opiskelun sisältöä 
 • toimia yhdyssiteenä sekä tiedonvälittäjänä, edistää yhteistoimintaa jäsenistön, opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun sekä muiden sidosryhmien välillä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi koulutusalajärjestö 

 • järjestää kokouksia, tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia 
 • pitää yhteyttä henkilöjäsenten ja koulutusalajärjestön välillä 
 • pitää yhteyttä alueellisiin, valtakunnallisiin ja kansainvälisiin opiskelijajärjestöihin 
 • pitää yhteyttä ammattikorkeakoulun ylläpitäjän sekä voi kuulua muihin toimintaansa liittyviin yhteisöihin 
 • tekee aloitteita ja kannanottoja 
 • järjestää vapaa-ajan harrastus- ja virkistystilaisuuksia. 

Toimintansa tukemiseksi koulutusalajärjestö 

 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
 • kantaa jäsenistöltään jäsenmaksuja 
 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
 • voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia 
 • voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, arpajaisia 
 • voi järjestää erilaisia maksullisia juhla- ja vapaa-ajan virkistystilaisuuksia 
 • voi harjoittaa pienimuotoista tarkoitukseen liittyvää monistustoimintaa 
 • voi hakea apurahoja. 

3§ JÄSENET 

Koulutusalajärjestön henkilöjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksynnällä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa musiikin tutkinto-ohjelmassa opiskeleva henkilö, joka hyväksyy koulutusalajärjestön tarkoituksen ja säännöt. 

Koulutusalajärjestö voi ottaa kannatusjäseniä hallituksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen tai juridinen henkilö. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus koulutusalajärjestön kokouksissa. 

Koulutusalajärjestö voi ottaa kunniajäsenekseen luonnollisen tai juridisen henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt koulutusalajärjestön toimintaa. Kunniajäseneksi ottamisesta päättää koulutusalajärjestön kokous. Kunniajäseneksi hyväksymiseen tarvitaan koulutusalajärjestön kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätös. Kunniajäsen voidaan erottaa koulutusalajärjestön kokouksen kahden kolmasosan (2/3) enemmistön päätöksellä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta. Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus koulutusalajärjestön kokouksissa. 

4§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota koulutusalajärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta koulutusalajärjestön kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen koulutusalajärjestöstä, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut koulutusalajärjestöä tai ei enää täytä laissa taikka koulutusalajärjestön säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Henkilö- ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää syyskokous. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja. Jäsenyyden päättyessä maksettuja liittymis- ja jäsenmaksuja ei palauteta. 

6§ HALLITUS 

Koulutusalajärjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5-12 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitusta voidaan täydentää tarpeen vaatiessa koulutusalajärjestön varsinaisissa ja ylimääräisissä kokouksissa, jos siitä on kokouskutsussa mainittu. 

7§ KOULUTUSALAJÄRJESTÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Koulutusalajärjestön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toinen heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

8 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS 

Koulutusalajärjestön tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen toiminnantarkastajien lausunnon viimeistä jättöpäivää. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

9§ KOULUTUSALAJÄRJESTÖN KOKOUKSET 

Koulutusalajärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Koulutusalajärjestön kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun koulutusalajärjestön kokous näin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) koulutusalajärjestön äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Koulutusalajärjestön kokouksissa on jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni. 

Koulutusalajärjestön kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

10 § KOULUTUSALAJÄRJESTÖN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava koulutusalajärjestön kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Jäsenille ilmoitetaan sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, koulutusalajärjestön virallisilla ilmoitustauluilla sekä koulutusalajärjestön internet-sivuilla. 

11 § VARSINAISET KOKOUKSET 

Koulutusalajärjestön kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • kokouksen avaus 
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Koulutusalajärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 • kokouksen avaus 
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys 
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle toimikaudelle 
 • valitaan seuraavalle toimikaudelle hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli koulutusalajärjestön jäsen haluaa saada jonkin asian koulutusalajärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KOULUTUSALAJÄRJESTÖN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja koulutusalajärjestön purkamisesta on tehtävä koulutusalajärjestön kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai koulutusalajärjestön purkamisesta. 

Koulutusalajärjestön purkautuessa sen varat luovutetaan koulutusalajärjestön kokouksen päätöksellä opiskelijatoimintaan tai muuhun ammattikorkeakouluopiskelijoita tukevaan toimintaan.